Комбінована терапія проспідином і метотрексатом у хворих на ревматоїдний артрит

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій. N

Комбінована терапія проспідином і метотрексатом у хворих ревматоідним артрит
(12 місячне контрольоване дослідження)

Б.Ф. Нємцов 1 , О.В. Симонова 1 , Є.В. Бененсон 2 , Н.Н. Політова 1 .
1
Медична академія м.Кіров. Росія.
2
Клініка внутрішніх хвороб № 1 Кельнського університету. Німеччина.

Резюме.

Мета. Вивчити клінічну ефективність комбінованої терапії проспідіном (П) і метотрексатом (МТ) у хворих на ревматоїдний артрит (РА).

Матеріал і методи. Дослідження проведено у 60 хворих достовірним РА, соответствующіх критеріям включення (53 жінки і 7 чоловіків), тривалість заболеванія в середньому 5,4 року. У 1951 хворих активність РА відповідала II - ой, у 9-III-го ступеня. Хворі отримували П в дозі 200-300 мг /тиждень. в /в крапельно на 200 мл. 5% глюкози N4 в стаціонарі. МТ призначали в дозі 10мг/нед в /м на 3 суткі після введення П. Підтримуючу терапію проводили - П в дозі 100-200 мг /тиждень. Nв /м, доза МТ залишалася незмінною.

Результати. Комбінована терапія П і МТ надає швидкий і виражений клініческій ефект у хворих з несприятливими варіантами РА. За критеріями ACR 50-70% поліпшення досягнуто у 50% хворих, які отримували П і МТ протягом 12 месяцев. У процесі лікування відмічено поліпшення лабораторних та деяких іммунологіческіх показників відображають активність РА. Виявлені побічні действія при комбінованій терапії П і МТ в більшості випадків були не тяжелимі, зворотними і вимагали відміни препаратів в рідкісних (14,8%) випадках.

Ключові слова : ревматоїдний артрит, метотрексат, проспідином, комбінірованная терапія.

COMBINATION THERAPY OF PROSPIDIN AND METHOTREXATE IN PATIENTS WITH RA (12 MONTH CONTROLLED STUDY).

BF Nemtsov, OV Simonova, EV Benenson, NN Politova
The purpose of the current investigation was to study efficacy of prospidin (P) and methotrexate ( MT) combination therapy in patients with RA.

Materials and methods. 60 patients with the definitive diagnosis of RA were studied. Of them, there were 1953 females and 7 males. The age range was from 30 to 60 years. The average duration of the disease was 5.6 years. In 1951 patients, RA activity was of the 2 nd degree and in вересня patients it was of the 3 rd degree. In the inpatient department, the patients were treated with P in weekly drop-by-drop IV doses of 200 - 300 mg per 250.0 ml of 5% glucose solution. The inpatient course of treatment was 4 weeks. MT was administered in doses of 10 ml per week IM on the third day after the P treatment was started. Long-term treatment included P in doses of 100 - 200 mg per week IM and the above mentioned dose of MT.

Results. The above P and MT combination therapy resulted in quick and evident response to the therapy in patients with unfavourable varieties of RA. NAccording to the ACR criteria, 50 - 70% improvement was revealed in 50% of patients who underwent P and MT for 12 months. During the treatment, improvement of some laboratory and immunological parameters of RA activity was also noticed. NSome side effects of the P and MT combination therapy were reversible and not severe. Only in 14.8%, the medications were withdrawn.

Key words: rheumatoid arthritis, prospidin, methotrexate, combination drug therapy

Введення. Ревматоїдний артрит (РА) - системне захворювання сполучної ткані, що характеризується розвитком хронічного деструктивного поліартриту і шірокого спектру позасуглобових проявів [1,3]. Незважаючи на істотні успіхи в лікуванні РА, фармакотерапія цього захворювання продовжує залишатися однією з наіболее актуальних проблем ревматології [3,4,24,11]. З 80-х років в лікуванні РА пріменяется комбінована терапія кількома базисними препаратами [3,11]. І, несмотря, на більш ніж 20 річний досвід її застосування не склалося однозначної мненія про її безумовної ефективності. Деякі з таких комбінацій, всупереч ожіданіям, не чинили лікувального впливу [10,20,23], в той же час у ряді работ результати комбінованої базисної терапії виявилися досить ефективними [12,15,16,17,18,21 ]. Таким чином, проблема ефективності комбінованої терапіі РА вимагає подальшого вивчення.

Нами була запропонована нова комбінація двох базисних препаратів для лікування РА -проспідином (П) і метотрексату (МТ) [7]. При створенні цієї комбінації ми ісходілі з основних принципів комбінованої терапії: кожен препарат обладает самостійним клінічним ефектом при РА, препарати мають різні механізми дії і різний спектр побічних дій [4,11,6].

Мета дослідження: оцінити клінічний ефект комбінованої терапії П і МТ у хворих на РА у відкритому контрольованому дослідженні. При цьому вивчався вліяніе препаратів на строки настання і вираженість клінічного ефекту, дінаміку лабораторних показників, що відображають активність хвороби, частоту і характер побічних дій, стероідозавісімость.

Матеріал і методи. Критеріями включення хворих у дослідження вважали: 1) достовірність діагнозу (ACR 1987 року), 2) II і III ступінь активності, 3) налічіе системних проявів, 4) I-III R 0 -стадія хвороби, 5) Пропущено ефекту від нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і предшествующей базисної терапії або її непереносимість, 6) стероідозавісімость, 7) інформовану згоду хворого. До критеріїв виключення: 1) РА I ступеня актівності, 2) IV R 0 стадія хвороби, 3) підозра на вторинний амілоідоз нирок, 4) вагітність, 5) лактація, 6) супутня патологія внутрішня органів з функціональною недостатністю.

Дослідження проведене у 60 хворих достовірним РА, переважно жінки (53), середній вік 45 ± 5, 1 років, середня длітельность хвороби 5,4 року, з екстраартікулярнимі проявами у 46. 48 були серопозітівни по РФ, II (51) і III (9) ступеня активності, I-III R-стадії болезні. 17 хворих мали стероідозавісімость. П призначали після пробної дози на переносімость в дозі 50мг/сут. У стаціонарі хворі отримували П 200-300 мг /тиждень. Nв /в крапельно повільно на 200 мл. 5% глюкози N4. МТ призначали в дозі 10мг/нед. Nв /м на третьому добу після введення П. Підтримуючу терапію проводили - П в дозі 100-200 мг /тиждень. в /м, доза МТ залишалася незмінною.

Для оцінки ефективності терапії використовували загальноприйняті клінічні, лабораторние, інструментальні та імунологічні показники активності заболеванія. Вираженість клінічного ефекту оцінювали за динамікою ACR крітеріев (20%, 50%, 70%) [14], впливу на функціональні показники (тест Lee, HAQ), індекс важкості (ІТ) [2], потреба в глюкокортикостероїдам (ГКС) і НПЗЗ, частоте і характером побічних дій, впливу на R 0 -прогресування. NРеміссію захворювання оцінювали за критеріями АРА [1987р.]. Оцінку суглобового сіндрома та клініко-лабораторне обстеження проводили до лікування, в кінці стаціонарного етапу терапії та через 3, 6, 9,12 місяців.

Для статистичної обробки використовували показники середніх величин (М), стандартних відхилень (s ), парного крітерія Стьюдента.

Результати дослідження . У процесі комбінованої терапії П і МТ отмечена позитивна динаміка клінічних показників, що відображають вираженість суставного синдрому у більшості хворих на РА (табл. 1). Сталося достовірне уменьшеніе суглобового індексу, болю і тривалості ранкової скутості. З об'ектівних показників встановлено зменшення кількості припухлих суглобів, а так ж зниження ІТ і поліпшення функціональних показників (HAQ, тест Lee). При прімененіі комбінованої терапії П і МТ позитивна динаміка клінічних показателей наступала досить рано на 2-3 тижнів. лікування і продовжувала сохраняться в більш пізні терміни спостереження.

Відповідно позитивній динаміці клінічних показників у процесі леченія відбувалася нормалізація (або поліпшення) лабораторних та деяких іммунологіческіх показників: ШОЕ, СРБ, рівня фібриногену, ЦВК і РФ (табл. 2). NПрімененіе П і МТ зробило позитивний вплив на стероідозавісімость у хворих РА. Вдалося зменшити добову потребу в стероїди на 10-30% у 4 хворих і на 50% ще в 5 хворих, і в 5 хворих, які брали невеликі дози стероїдів (10 мг преднізолону на добу.), Їх повністю скасувати. Також відзначено зменшення числа сістемних проявів хвороби з 68 до 20 до 6 міс. терапії, і з 20 до 15 до 12 міс. Nтерапіі. При оцінці загальних результатів лікування (табл.3), з використанням крітеріев ACR виявлено, що значне поліпшення (ACR 50 і 70%) відмічено до 3 мес. лікування у 20 хворих, а до 9-12 міс. лікування у переважної більшості хворих. NРеміссія тривалістю від 2 до 9 міс. встановлена у 12 чоловік (у терміни 3-6 міс. -у 4, 6-8 міс. - у 2, 8-10 міс. - у 3, 10-12 міс. - у 3). Клінічний ефект отсутствовал у 2 хворих до 12 місяця терапії. У решти хворих з відсутністю еффекта доза П збільшувалася до 200-300мг/неделю. При оцінці динаміки рентгенологіческіх змін у хворих, які отримували П і МТ відзначений перехід у более важку стадію з розвитком зрозівного процесу в суглобах кисті (з I під II і з II в III) у 2 хворих на 6-9 міс. лікування. В анамнезі цих пацієнтів отмечалось відсутність ефекту і від інших видів базисної терапії.

Переносимість терапії П і МТ була цілком задовільною. Побічні действія зареєстровані у третини хворих, проте їх характер і тяжкість були разлічнимі (табл. 4). Частіше виникали побічні дії з боку нервової сістеми (парестезії, підвищена чутливість до холоду), минущі порушення менструального циклу, помірне підвищення активності печінкових ферментів. Рідше развівалісь помірна протеїнурія (2) і дизуричних явища без змін з сторони аналізів сечі і сечового міхура (2). Всі ці побічні дії були легкімі, минущими і не вимагали відміни препаратів. З важких побічних действій відзначені виражені церебральні розлади (3), розвиток шкірного дерматіта (1), підвищення креатиніну та диспепсичні розлади відмічені у 2 больних, що послужило приводом для відміни терапії. Максимальна кількість відмін препаратов (у 8 хворих) у зв'язку з побічними ефектами було відзначено в перші 6 мес. лікування.

Обговорення. Представлені дані вказують на високу клінічну еффектівность комбінованої терапії П і МТ у хворих на РА, що знайшло відображення в положітельной динаміці клінічних, лабораторних та деяких імунологічних показателей у хворих на РА на тлі лікування. Використання уніфікованих методів оценкі терапії (критерії ACR) дозволяють порівняти ефективність запропонованої нами комбінаціі препаратів (П і МТ) з результатами інших досліджень, і показує преімущество даної комбінації перед монотерапією відомими базисними препаратамі при РА [3,23,24] і деякими варіантами комбінованої терапії [19,20,23]. Нормалізація в процесі лікування (або поліпшення) деяких лабораторних (ШОЕ) та імунологічних показників (СРБ, РФ, ЦВК), що відображають актівность і тяжкість РА, підтверджує базисний характер терапії, що проводиться [5]. NБистрота настання клінічного ефекту на ранніх етапах терапії очевидно связана в більшій мірі з дією П, що володіє поряд з імунодепресивною і самостоятельним протизапальною дією [6], а наростання ефекту в отдаленние терміни з нещодавно відкритим його властивістю пригнічувати неоангіогенез, установленним в клінічної офтальмології. [13]. За частотою та тяжкості побічних действій і пов'язаних з ними відмін препаратів, комбінована терапія П і МТ вполне порівнянна з аналогічними показниками при застосуванні монотерапії МТ і П в режимі пульс - терапії, встановлені нами раніше [8,9,24], а також іншими відамі базисної терапії, в т.ч. комбінованої [3,4,17,22]. Об'єктивним недостатком пропонованого методу є парентеральний спосіб введення П, особенно на амбулаторному етапі.

Висновок. Комбінована терапія П і МТ надає досить швидкий ( на 2-3 тижні лікування) і виражений клінічний ефект у хворих на РА: по крітеріям ACR 50 і 70% поліпшення наступало у 50% хворих до 12 місяця терапії. NНаряду з клінічним ефектом, на фоні комбінованої терапії П і МТ у хворих РА відбувається поліпшення ряду лабораторних показників відображають активність РА. NПрімененіе комбінованої терапії П і МТ має позитивний вплив на стероідозавісімость і системні прояви у хворих на РА. Побічні дії комбінірованной терапії П і МТ в більшості випадків є не важкими, обратімимі і вимагають скасування препаратів в рідкісних (14,8%) випадках. Встановлена високая ефективність і цілком задовільна переносимість пропонованого метода дозволяє рекомендувати його для лікування несприятливих варіантів РА, резістентних до інших видів базисної терапії.

АВТОРИ:
Б.Ф. Нємцов
О.В. Симонова
Е.В. Бененсон
Н.Н. Політова

ЛІТЕРАТУРА до статті Б.Ф. Нємцова і ін Комбінована терапія проспідіном і метотрексатом у хворих на ревматоїдний артрит (12 місячне контроліруемое дослідження).

Балабанова Р.М. Ревматоїдний артрит. У кн. «Ревматичні хвороби». Під ред. NВ.А. Насонової, Н.В. Бунчука. М., Медицина, 1997, 257-294.

Іванова М.М., Каратєєв Д.Є., Акімова Т.Ф. та ін Клінічні варіанти перебігу ревматоідного артриту та прогноз хвороби. Клінічна ревматологія 1994. № 2. NС.5-9.

Насонов Е.Л. Фармакотерапія ревматоїдного артриту з позицій доказової медіціни: нові рекомендації. РМЗ, 2002,10, 6, 294-301.

Насонов Е.Л., Соловйов С.К. Застосування метотрексату в ревматології. NМ., 2000,128 с.

Насонов Е.Л., Чичасова Н.В., Баранов О.А. Клінічне значення С-реактивного белка при ревматоїдному артриті. Клін.медіціна. 1997.7.С.26-30.

Нємцов Б.Ф., Бененсон Є.В., Бейшенов А.Д., Курмаліева А.К. Проспідином в терапіі ревматоїдного артриту. Ревматологія. 1990, № 3. С.44-48.

Нємцов Б.Ф., Симонова О.В., Бененсон Є.В., Політова М.М. Спосіб лікування ревматоідного артриту. Рішення про видачу патенту на винахід № 2001125695/14 (027311) від 29.08.2002.

Нємцов Б.Ф., Бененсон Є.В., тимін О.В. Порівняльна ефективність пульс-терапії проспідином і метотрексатом при ревматоїдному артриті (12 міс. Nконтроліруемое дослідження). Клін.медіціна 1998. № 8, стор.25-28.

Нємцов Б.Ф., тимін О.В., Смирнова Л.А. Пульс-терапія проспідином і ціклофосфаном при РА. Матеріали II Всеросійського з'їзду ревматологів. Тези. NТула.1997. С.136.

Носков С.М. Клінічна ефективність комбінованого застосування метотрексата і циклофосфану при ревматоїдному артриті. Матеріали I з'їзду ревматологов Росії. Тези. Оренбург.-1983.-С.305-306

Сігідін Я.А., Лукіна Г.В. Ревматоїдний артрит. Москва, «АНКО». 2001, 328с.

Сігідін Я.А., Муравйов Ю.В., Жуковська Г.Н Нові підходи до базисної терапії ревматоідного артриту.//Тер.архів-1990, № 5, с.8-12.

Чупров А.Д., Плотнікова Ю.А., Нємцов Б.Ф. та ін Спосіб лікування неоваскулогенеза після наскрізних кератопластики. Рішення про видачу патенту на ізобретеніе № 2000118509/14 (019411) від 14.01.2002.

Felson D. et al. American College of rheumatology preliminary definition of improvement in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1995; 38: 727-735.

Gonzalez-Gay M., Garcia-Porrua C., Ibanez D., et al. Long-term follow up of patient receiving combination therapy with cyclosporin and methotrexate. NArthritis Rheum.1998; 41: 1703-1704.

Kremer JM Methotrexate and leflunomide: biochemical basis for combination therapy in the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. ,1999,29,14-26.

Lipsky PE, van der Heijde DMFM, St Clair EW, Furst DE et al. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. N Engl. J. Med 2000; 343:1594-602.

Maini R., Brcedveld FC, Kalden JR, et.al. Therapeutic efficacy of multiple intravenous infusions of, an anti-TNF-? combined with low-dose weekly methotrexate in rheumatoid arthritis //Arthritis Rheum.1998; 41: 1552-1563.

McCarty DJ , Harman JG Grassonovich JL et al. Combination drug therapy of seropositive rheumatoid arthritis.//J.Rheumatol.-1995-V.22-№ 9-P.1636-1645

Morand EF, Axtens RSK, Littejohn GO Combination methotrexate and sulphosalazine therapy in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum.1999; 36 (suppl.): S-53.

Temekonidis TI, Georgiadis AN, Alamanos Y, et al. Infliximab treatment in combination with cyclosporin A in patients with severe refractory rheumatoid arthritis. .//Ann Rheum. Dis., 2002; v.61: p.822-825.

Weinblatt M., Kremer JM, Coblyn JS, et al. Leflunomid plus methotrexate in refractory rheumatoid arthritis: a pilot study. //Arthritis Rheum.1997; 40 (suppl9): S193.

Wilkens RF, Urowitz MB, Stablein DM, et al. Comparison of azathyoprine, methotrexate, and the combination of both in the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1992; 35:849-856.

Wluka A, Buchbinder R, Hall S and Littlejohn G. Methotrexate and postoperative complications. //Ann Rheum. Dis., 2002; v.61: p.86-87.

Таблиці до статті Б.Ф. Нємцова і ін Комбінована терапія проспідином і метотрексатом у хворих на ревматоїдний артрит (12 місячне контрольоване ісследованіе)

Таблиця 1 . Динаміка клінічних і функціональних показників під впливом комбінованої терапії П і МТ у хворих РА (M ± s).

Динаміка клінічних і функціональних показників під впливом комбінованої терапії П і МТ у хворих на РА

Примітка: достовірність відмінностей по відношенню до показників до лікування: *- p <0,05, **- p <0,01 ,***- p <0,001.

Таблиця 2 . Динаміка основних лабораторних і імунологічних показників у хворих на РА під впливом комбінованої терапії N П і МТ (M ± s).

Динаміка основних лабораторних та імунологічних показників у хворих на РА під впливом комбінованої терапії П і МТ

Примітка: *- p <0,05, **- p <0,01, ***- p <0,001.Достовірність відмінностей по отношенію до показників до лікування.

Таблиця 3. Загальна оцінка ефективності комбінірованной терапії проспідином і метотрексатом у хворих на РА (ACR - крітеріі)

Критерій ACR 3 міс.

n = 55 *

6 міс.

n = 52 *

9 міс.

n = 52

12 міс.

n = 51 *

ACR 20% 32 22 20 18
ACR 50% 16 26 27 28
ACR 70% 4 2 3 3
відсутність еф

дефекти

3 2 2 2

* Примітка: скасування препаратів у зв'язку з побічними діями: до 3 міс. - Nу 5, до 6 міс. - У 3, до 12 міс. в 1 хворого.

Таблиця 4 . Побічні дії та частота отмени препаратів в процесі застосування комбінованої терапії П і МТ у хворих РА

Побічні дії і частота відміни препаратів в процесі застосування комбінованої терапії П і МТ у хворих на РА

Примітка: у дужках - скасування препаратів.

Адреса для листування:
610000 р. Кіров, вул. К. Маркса 88,
Медакадемія, Кафедра госпітальної терапії,
Факс (8332) 69-07-34,
Тел.: 37-27-28, 67-93-07,
e-mail: nbf@mednet.kirov.ru
Немцов Борис Федорович.


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-04-08 12:04:55

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-04-08 13:49:04

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-04-08 12:01:05

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-04-08 10:37:56

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-04-07 22:36:00

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-04-07 09:51:34

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-04-07 21:22:57

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-04-08 01:39:18

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-04-06 17:34:18

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-04-07 16:43:56

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-04-07 12:48:26

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-04-08 13:28:34

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-04-08 13:29:02

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-04-08 14:27:46

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-04-08 09:46:43

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-04-07 01:23:05

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-04-08 13:26:50

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-04-07 18:22:15

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-04-06 16:29:32

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-04-08 13:29:23