Роль оксиду азоту та цитокінів у розвитку синдрому гострого пошкодження легень

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій. N

Роль оксиду азоту та цитокінів в развітіі синдрому гострого ушкодження легенів

Т. А. Шуматова, В. Б. Шуматов, Є. В. Маркелова, Л. Г. Сухотеплая
Кафедра анестезіології та реаніматології Владивостоцького державного медіцінского університету

Синдром гострого пошкодження легень (респіраторний дистрес-синдром дорослих, РДСВ) - одна з найбільш важких форм гострої дихальної недостатності , вознікающая у хворих на тлі тяжкої травми, сепсису, перитоніту, панкреатиту, обільной крововтрати, аспірації, після великих оперативних втручань і в 50-60% випадків призводить до летального кінця [1,2,31,50].

Данние досліджень патогенезу РДСВ, розробки критеріїв ранньої діагностики та прогноза синдрому нечисленні, досить суперечливі, що не дозволяє разработать струнку діагностичну та лікувальну концепцію [18,30,31,36,54].

Установлено, що в основі лежить РДСВ пошкодження ендотелію легеневих капілярів і епітелія альвеол, порушення реологічних властивостей крові, що призводять до набряку інтерстіціальной і альвеолярної тканини, явищ запалення, ателектазу, легеневої гіпертензіі [1, 15,27,50].

Браузер літературі останніх років з'явилося достатньо відомостей про універсальний регуляторе клітинного і тканинного метаболізму - оксиді азоту [4,5,17,57].

Інтерес до оксиду азоту (NO) обумовлений перш за все тим, що він вовлекается в регулювання безлічі функцій, включаючи судинний тонус, серцеву сократімость, агрегацію тромбоцитів, нейротрансміссію, синтез АТФ і білків, іммунную захист [8,9, 30].

Кроме того, в залежності від вибору молекулярної мішені і особливостей взаімодействія з нею, NO надає і ушкоджує ефект [4,8].

Счітается, що пусковим механізмом активації клітин є незбалансована цітокінемія [7, 24]. Цитокіни - це розчинні пептиди, що виконують функціі медіаторів імунної системи і забезпечують клітинні кооперації, позітівную і негативну іммунорегуляцію [3,6].

Ми спробували систематизувати наявні в літературі відомості про роль NO і цітокінов у розвитку синдрому гострого ушкодження легенів.

NO представляє собою розчинний у воді і жирах газ. Його молекула є неустойчівим вільним радикалом, легко дифундує в тканину, поглинається та разрушается настільки швидко, що здатна впливати тільки на клітини бліжайшего оточення [4,9,13].

Молекула NO має всі властивості, притаманними класичним месенджера: бистро продукується, діє у вельми низьких концентраціях,

после припинення дії зовнішнього сигналу швидко перетворюється в інші соедіненія, окислюючись до стабільних неорганічних оксидів азоту: нітриту і нітрата [48]. Тривалість життя NO в тканині становить, за різними даними, від 5 до 30 секунд [6,12].

Основнимі молекулярними мішенями nо є залізовмісні ферменти та білки: растворімая гуанілатциклазу, власне нітрооксідсінтаза (NOS), гемоглобін, мітохондріальние ферменти, ферменти циклу Кребса, синтезу білка і ДНК [9,17, 40 ].

Сінтез NO в організмі відбувається шляхом ензиматичних перетворень азотовмісна часті амінокислоти L-аргініну під впливом специфічного ферменту NOS і опосредован взаємодією іонів кальцію з кальмодулін [17,21]. Фермент інактівіруется при низьких концентраціях і максимально активний при 1 мкМ свободного кальцію [5].

Ідентіфіціровани дві ізоформи NOS: конститутивним (cNOS) і індукована (iNOS), являющіеся продуктами різних генів. Кальцій-кальмодулін-залежні cNOS постоянно присутня в клітці і сприяє виділенню невеликої кількості NO у відповідь на рецепторну і фізичну стимуляцію.

NO, що утворюється під впливом цієї ізоформи, діє як переносник у ряді фізіологіческіх відповідей. Кальцій-кальмодуліннезавісімая iNOS утворюється в разлічних типах клітин у відповідь на прозапальні цитокіни, ендотоксини і оксіданти [5,9,21,28].

Ця ізоформа NOS транскрибується специфічними генами 17 хромосоми та способствует синтезу великої кількості NO [12,21].

Фермент також класифікують за трьома типами: NOS-I (нейрональний), NOS-II (макрофагальний), NOS-III (ендотеліальний) [13].

Семейство ферментів, які синтезують NO, знайдено в безлічі клітин легень: в епітеліоцітах бронхів, в альвеолоцітах, в альвеолярних макрофагах, у ситих клетках, в эндотелиоцитах бронхіальних артерій і вен, у гладких міоцитах бронхів і судин, в неадренергіческіх нехолінергіческіх нейронах [12,21,52,59,60].

Констітутівная здатність епітеліоцитів бронхів і альвеол людини і млекопітающіх секретувати nо була підтверджена в численних дослідженнях [12,21,30,39,52].

Установлено, що верхні відділи дихальних шляхів людини, також як і нижні отдели, беруть участь в утворенні NO [5,23].

Ісследованія, проведені у хворих з трахеостомою, показали, що в повітрі, видихаемом через трахеостому, кількість газу значно менше, в порівнянні з полостью носа і рота [5,33].

Значітельно страждає синтез ендогенного NO у хворих, що знаходяться на іскусственной вентиляції легенів [12]. Дослідження підтверджують, що освобожденіе NO відбувається в момент бронходілятаціі і контролюється системою блуждающего нерва [5].

Получени дані, що освіта NO в епітелії дихальних шляхів людини повишается при запальних захворюваннях органів дихання [5,8,12,30]. Синтез газа збільшується за рахунок активації індукованої NOS під впливом цитокінів, Nа також ендотоксинів ліпополісахаридів [21,28,57].

Браузер час відомо більше ста цитокінів, які традиційно поділяють на несколько груп [3,6,7,24].

1. інтерлейкіни (IL-1 - IL18) - секреторні регуляторні білки, обеспечівающіе медіаторні взаємодії в імунній системі та її зв'язок з другімі системами організму.

2. Інтерферони (IFN-альфа, бета, гамма) - противірусні цитокіни з вираженним імунорегуляторний дією.

3. Фактори некрозу пухлини (TNF альфа, бета) - цитокіни з цітотоксіческім та регуляторним дією.

4. колонієстимулюючий фактор (G-CSF, M-CSF, GM-CSF) - стимулятори роста і диференціювання гемопоетичних клітин, що регулюють гемопоез.

5. хемокінів (IL-8, IL-16) - хемоаттрактанти для лейкоцитів.

6. Фактори зростання - регулятори росту, диференціювання і функціональної актівності клітин різної тканинної приналежності (фактор росту фібробластів, фактор зростання ендотеліальних клітин, фактор росту епідермісу) і трансформують фактори росту (TGF бета).

Еті біорегуляторние молекули визначають тип і тривалість запальної та іммунного відповіді, контролюють проліферацію клітин, гемопоез, ангіогенез, зажівленіе ран і багато інші процеси [24,54].

Все дослідники підкреслюють, що цитокіни позбавлені специфічності відносно антігенов [3,6,7,40].

Експеріменти з культивіруємими легеневими макрофагами і огрядними клітинами показали образованіе iNOS у відповідь на гамма-інтерферон, інтерлейкін-1, фактор некрозу опухолі і ліпополісахариди [5, 10, 44, 48, 59].

Експрессія iNOS і cNOS на прозапальні цитокіни була виявлена в альвеолоцітах тварин і людини [5,12,21,39,52]. Додавання в культуру епідермального фактора росту, регулятора функції епітеліальних клітин, знижувало актівность тільки індукованого ферменту [52].

Ізвестно, що залежно від природи, цитокіни діють аутокрінно - на самі клітини продуценти, паракринного - на інші клітини - мішені або ендокринно - на різні клітини за межами місця їхньої продукції.

Прі цьому вони можуть взаємодіяти один з одним по агоністичною або антагоністіческому принципом, змінюючи функціональний стан клітин-мішеней і форміруя цитокінової мережа [7,35,63].

Такім чином, цитокіни представляють собою не розрізнені пептиди, а цілісну сістему, основними компонентами якої є клітини-продуценти, сам білок - цітокін, рецептор його сприймає, і клітина-мішень.

Установлено, що при розвитку гострого пошкодження легенів підвищується рівень провоспалітельних цитокінів: IL-1, 6, 8, 12, TNF альфа, IFN альфа [10, 20, 32,46,51, 58]. Їх ефект пов'язаний з розширенням судин, збільшенням їх проніцаемості і накопиченням рідини в тканині легені [11,22,53,41].

Кроме того, в дослідженнях [38,56,62] показана здатність IFN гамма і TNF альфа індукувати експресію молекул адгезії - ICAM -1 на эндотелиоцитах человека.

Молекули адгезії, прилипаючи до лейкоцити, тромбоцити і кліток ендотелію, форміруют 'rolling' (що крутяться) нейтрофіли і сприяють агрегації частинок фібріна.

Еті процеси вносять свій внесок у порушення капілярного кровотоку, збільшують проніцаемость капілярів, індукують локальний набряк тканин. Уповільнення капіллярного кровотоку сприяє активація NO, який викликає дилятацию артеріол [57,61].

Дальнейшая міграція лейкоцитів у вогнище запалення контролюється спеціальними цітокінамі - хемокінів, які продукуються і секретуються не тільки актівірованнимі макрофагами, а й ендотеліальними клітинами, фібробластами, гладкімі міоцитах [11,43,47].

Іх основна функція - поставляти нейтрофіли у вогнище запалення і активувати їх функціональную активність. Основним хемокінів для нейтрофілів є Il-8 [20]. Найбільш сильними його індукторами служать бактеріальні ліпополісахариди, IL-1 і TNFальфа [6, 10, 26, 36].

Р. Bahra зі співавт. [11] вважають, що кожен крок трансендотеліальной міграції нейтрофілов регулюється стимулюючими концентраціями TNF альфа.

Прі розвитку гострого пошкодження легенів ендотеліоцити судин, епітеліоцити бронхов і альвеолярні макрофаги активуються і залучаються до фазові взаімодействія [8,44].

Браузер результаті відбувається, з одного боку, їх мобілізація і посилення захисних свойств, а, з іншого боку, може призвести до пошкодження самих клітин і навколишніх тканей [19, 39,49].

Браузер ряді робіт показано, що у вогнищі запалення здатний накопичуватися продукт частічного відновлення кисню - супероксид, кoторий інактивує вазоактівное дію NO [4,55]. NO і супероксидного аніон піддаються швидкому взаімодействію з утворенням пероксінітріта, що ушкоджує клітини [9].

Ця реакція сприяє видаленню NO із судинної та бронхіальної стінки, а так же з поверхні альвеолоцітов [5,60].

Представляет інтерес дослідження, яке показало, що традиційно розглядається в качестве медіатора NO-токсичності, пероксінітріт може мати фізіологічний действіе і викликати судинну релаксацію через NO-опосередковане збільшенні цГМФ в судинному ендотелії [5,9 , 37].

Браузер свою чергу, пероксінітріт - це сильнодіючий оксидант, способний пошкоджувати альвеолярний епітелій і легеневої сурфактант [9,16]. Він визивает руйнування білків і ліпідів мембран, пошкоджує ендотелій, збільшує агрегацію тромбоцитів, бере участь у процесах ендотоксемії. Його підвищений образованіе відзначено при синдромі гострого пошкодження легенів [37].
Ісследователі вважають, що продукується в результаті активації індукованого фермента NO, призначений для неспецифічного захисту організму від широкого спектра патогенних агентів, гальмує агрегацію тромбоцитів і покращує місцеве кровообращеніе [8,18,60].
Установлено, що надмірна кількість NO пригнічує активність cNOS в клітинах за счет взаємодії з супероксиду і, можливо, в результаті десенситизацію гуанілатціклази, що приводить до зниження цГМФ у клітці і до підвищення внутріклеточного кальцію [12,17].

Brett зі співавт. [18] і Kooy зі співавт. [37], аналізуючи значення нітрооксідергіческіх механізмів у патогенезі РДСВ, висловили думку, що ключевую роль у розвитку синдрому може грати iNOS, пероксінітріт, а також нітротірозін - основний продукт впливу пероксінітріта на білок.

Cuthbertson зі співавт. [19] вважають, що в основі гострого пошкодження легенів лежить воздействіе NO і пероксінітріта на еластазу і інтерлейкін-8. Kobayashi c співавт. N [36] також зареєстрована збільшення вмісту iNOS, інтерлейкіну-1, інтерлейкіна-6, інтерлейкіну-8 в бронхоальвеолярному рідини у хворих з сіндромом гострого ушкодження легенів.
N
Meldrum c співавт. [44] показали зменшення вироблення запальних цитокінів легочнимі макрофагами при РДСВ під впливом субстрату локальної продукції NO - L-аргініну.

Установлено, що в генезі синдрому гострого ушкодження легенів істотну роль іграет порушення проникності судин, зумовлене дією цитокінів - TNF альфа, IL-2, GM-CSF, моноклональних антитіл до СD3 лімфоцитам на ендотеліальні клеткі судин легенів і імуноцитів [10,25, 26, 35].

Бистрое і сильне збільшення проникності легеневих судин призводить до міграції нейтрофілов в тканину легенів і вивільнення ними цитотоксичних медіаторів, що является провідним у розвитку патологічної альтерації легенів [14,34,35,40].

Браузер процесі розвитку гострого пошкодження легенів TNF альфа збільшує адгезію нейтрофілов до судинної стінки, підсилює їх міграцію в тканини, сприяє структурним та метаболічним змінам ендотеліоцитів, порушує проникність клеточних мембран, активує утворення інших цитокінів та ейкозаноїдів, визивают апоптоз і некроз епітеліальних клітин легенів [7, 16, 26].

Получени дані, які свідчать, що індукований введенням LPS апоптоз макрофагов багато в чому пов'язаний з IFN гамма і знижується під дією IL-4, IL-10, TGF бета [6,25].

Однако Kobayashi з співавт. [36] отримали дані, які свідчать, що IFN гамма может втягуватися в процеси репарації епітелію слизової дихальних шляхів.

Браузер дослідженнях Hagimoto [29] містяться відомості про те, що епітеліоцити бронхов і альвеол у відповідь на TNF-альфа або Fas-ліганд виділяють IL-8, IL-12. Цей процесс пов'язаний з активацією ядерного чинника Карра-В Fas-лігандом [61].

Существует думку, що IL-8 є одним з найбільш важливих цитокінів в патофізіологіі гострих легеневих ушкоджень [3,14,40]. Miller зі співавт. [46] при ісследованіі бронхо-альвеолярної рідини у хворих з РДСВ на тлі сеспсіса установілі значне збільшення рівня IL-8, у порівнянні з пацієнтами з кардіогенним набряком легенів.

Висловлено припущення, що первинним джерелом Il-8 є легкі, і Цей критерій можна використовувати при диференціальній діагностиці синдрому. Grau с співавт. [27] вважають, що ендотеліоцити легеневих капілярів служать важливим істочніком цитокінів - IL-6, IL-8 при розвитку гострого ушкодження легенів.

Goodman зі співавт. [26] при вивченні динаміки рівня цитокінів в рідині бронхо-альвеолярного лаважу у хворих РДСВ встановили значне збільшення IL-1бета, IL-8, моноцитарного хемотаксичні пептиду-1, епітеліального клеточного нейтрофільного активатора, макрофагальної запального пептиду -1 альфа. При цьому автори вважають, що збільшення вмісту IL-1 бета може служіть маркером несприятливого результату синдрому.

Bauer зі співавт. [14] було показано, що контроль за утриманням у бронхоальвеолярной рідини у хворих РДСВ IL-8 можна використовувати для моніторінга, зниження рівня IL-8 свідчить про несприятливому перебігу процесса.

Браузер ряді досліджень [10,19,34,40] також містяться відомості, що рівень продукціі цитокінів ендотелієм судин легенів впливає на розвиток гострого легочного ушкодження і контроль за яким може бути застосування в клінічній практіке для ранньої діагностики.

о можливі негативні наслідки підвищення рівня прозапальних цитокінів у хворих РДСВ свідчать дослідження Martin з співавт. [43], Warner з співавт. N [59].

Актівірованние цитокінами та бактеріальними ендотоксинами альвеолярні макрофаги усілівают синтез NO [18,49]. Рівень продукції NO епітеліоцитами бронхів і альвеол, нейтрофілами, огрядними клітинами, ендотеліоцитами і гладкі міоцити легочних судин також збільшується, ймовірно, через активацію ядерного чинника Карра-В [53,57,59,61].
N
Автори вважають, що продукується в результаті активації індукованої NOS оксід азоту, призначений, в першу чергу, для неспецифічного захисту організма.

Виделяясь з макрофагів, NO швидко проникає в бактерії, гриби, де інгібує трі життєво важливі групи ферментів: Н-електрон-транспортні, циклу Кребса і сінтеза ДНК [4,12,16].

NO залучається на захист організму на останніх етапах імунної відповіді і образно рассматрівается як 'караючий меч' імунної системи [4,49]. Однак, накопичуючись в клітці в неадекватно великих кількостях, NO надає і ушкоджує ефект [9].

Такім чином, при розвитку синдрому гострого ушкодження легенів цитокіни і NO запускают послідовну ланцюг реакцій, що виражаються в порушенні мікроціркуляціі, виникненні тканинної гіпоксії, альвеолярного і інтерстіціального набряку, пошкодженні метаболічної функції легень.

Следовательно, можна констатувати, що вивчення фізіологічних і патофізіологіческіх механізмів дії цитокінів та NO є перспективним направленіем для досліджень і дозволяє надалі не тільки розширити представленія про патогенез РДСВ, але й визначити діагностичні та прогностіческіе маркери синдрому, розробити варіанти патогенетично обоснованной терапії, спрямованої на зменшення летальності.

Література

1. В. Є. Багдат, В. А. Гологірський, Б. Р. Гельфанд. Респ-

раторний дистрес-синдром дорослих. Ч.1. //Укр. інтенсив. терапії. - 1996. - NN4. - С.9-14.

2. Є. В. Гембицький, Н. М. Коломоєць. Респіраторний дистрес-синдром дорослих при травматіческой хвороби і деяких інших захворюваннях: Огляд //Клініч. Nмедіціна. - 1997. - N6. - С.8-12.

3. С. А. Кетлінскій. Сучасні аспекти вивчення цитокінів //Russ. J. Immunol. - N1999. - Vol.4, N1. - P.46-52.

4. І. Ю. Малишев, Є. Б. Манухін. Стрес, адаптація та оксид азоту //Біохімія. - N1998. - Т.63. - С.992-1006.

5. П. А. Мотавкін, Б. І. Гельцер. Клінічна та експериментальна патофізіологія легкіх. - М.: Наука, 1998. - 336с.

6. І. С. Фрейдлін, П. Г. Назаров. Регуляторні функції прозапальних цитокінів та острофазних білків //Вест. РАМН. - 1999. - N5. - C.28-32.

7. А. А. Ярілін. Контактні міжклітинні взаємодії при імунній відповіді // Іммунологія. - 1999. - N1. - C.17-24.

8. Adnot S., Raffestin B, Eddahibi S. NO in the lung //Respir. Physiology. - N1995. - Vol.114, N6. - P.109-120.

9. Alexander RW Nitric oxide and peroxinitrite //Hypertension. - 1995. - NVol.25. - P.155-161.

10.Armstrong L., Thickett DR,. Christie SJ et al. Increased expression of functionally active membrane-associated Tumor Necrosis Factor in Acute Respiratory Distress Syndrome //Am.J. Respir. Cell. Mol. Biol. - 2000. - NVol.1, N22. - P.68-74.

11.Bahra P., Rainger GE, Wautier JL et al. Each step during transendothelial migration of flowing neutrophils is regulated by the stimulatory concentration of tumor necrosis factor-alpha //Cell Adhesion and Communication. - 1998. - NVol.6, N6. - P.491-501.

12. Barnes PJ Nitric oxide and airway disease //Ann. Med. - 1995. -Vol.27, N3. - P.389-393.

13. Bassoulet C., Lonchampi M., Canet E. Differential immunolocalization of type I, II, III nitric oxide synthase isoforms in murine lung epithelium //Europ. NRespirat. J. - 1996. - Vol. 9. - P. 23-124.

14. Bauer TT, Monton C., Torres A. et al. Comparison of systemic cytokine levels in patients with acute respiratory distress syndrome, severe pneumonia, and controls //Thorax. - 2000. - Vol.55, N1. - P.46-52.

15.Bernard GR, Artigas A., Brigham KL et al. The American-European consensus conference on ARDS: definitions, mechanisms, relevant outcomes and clinical trial coordination //Amer. J. Respirat. Crit. Care Med. - 1994. - Vol.149, N3. N-P.818-824.

16.Blaylock MG, Cuthberson BH, Galley HG et al. The effect of nitric oxide and peroxynitrite on apoptosis in human polimorphonuclear leukocytes //Free Radical Biol. Med. - 1998. -Vol.25, N6. - P748-752.

17.Bredt DS, Hwang PM, Glatt CE et al. Cloned and expressed nitric oxide synthase structurally resembles cytochrome P-450 reductase //Nature. - 1991. - NVol.351. - P.714-718.

18.Brett SJ, Evans TW Measurement of endogenous nitric oxide in lungs of patients with the acute respiratory syndrome //Amer. J. Respirat. Crit. Care. - N1998. - Vol.157, N3. - P.993-997.

19.Cuthbertson BH, Galley HF, Webster NR The effect of nitric oxide and peroxynitrite on interleukin-8 and elastase from lipopolysacharide-stimulated whole blood //Anesthesia and Analgesia. - 1998. - Vol.86, N2. - P.427-431.

20.Donnelly SC, Strieter RM, Kunkel SL et al. Interleukin-8 and development of adult respiratory distress syndrome in at-risk patient groups // Lancet. - 1993. - Vol.341, N8846. - P.643-647.

21.Felleybosco E., Ambs S., Lowenstein CJ et al. Constitutive expression of inducible nitric oxide synthase in human bronchiali epithelial cells induces C-fos and stimulates the cGMP pathway //Am.J. Res.Cell mol.Biol. - 1994. - NVol.11, N2. - P.159-164.

22.Fukishima T., Sekizawa K., Jin YH, Sasaki H. Interferon-gamma increases cytoplasmic motility of alveolar macrophages via nitric oxide-dependent signaling pathways //Amer. J. Respirat. Cell. and Mol. Biol. - 1994. - Vol.10, N1. - P.65-71.

23.Furakawa K., Harrison DG, Saleh D. et al. Expression of nitric-oxide syntase Hyman nasal-mucjsa //Amer.J. Respirat. Crit. Care Med. - 1996. - Vol. N153, N2. -P.847-850.

24.Gauldie J., Jordana M., Cox G. Cytokines: 4 - Cytokines and pulmonary fibrosis //Thorax. - 1993. - Vol.48, N9. - P.931-935.

25.Goodman RF Role of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and its receptor in the genesis of acute respiratory distress syndrome through an effect on neutrophil apoptosis //Arch. Surg. - 1999. - Vol.134, N10. - P.1049-1054. N

26.Goodman RF, Strier RM, Martin DP et al. Inflammatory cytokines in Patients with Persistence of Acute Respiratory-Distress Syndrome //Amer. J. NRespirat. Crit. Care Med. - 1996. - Vol.154, N3. - P.602-611.

27.Grau GE, Hebert PC, Yelle JD et al. Phenotypic and functional-analysis of Pulmonary micvascular endothelial-cells from Patients with Acute Respiratory-distress Syndrome //Lab. Investigation. - 1996. - Vol.74, N4. - NP.761-770.

28.Gutierrez HH, Pitt BR, Schwarz M. et al. Pulmonary alveolar epithelial inducible NO synthase gene expression: Regulation by inflammatory mediators // Amer. J. Physiol. - Lung Cell. and Mol. Physiol. - 1995. - N3. - P.L501-L508. N

29.Hagimoto N., Kuwano K., Kawasaki M. et al. Induction of interleukin-8 secretion and apoptosis in bronchiolar cells by Fas ligation //Amer. J. NRespirat. Cells and Molecular Biology. - 1999. - Vol.21, N3. - P.436-445.

30.Hart CM Nitric oxide in adult lung disease //Chest. - 1999. - Vol.115, N5. N-P.1407-1417.

31.Hasleton PS, Roberts TE Adult respiratory distress syndrome - an update //Histopathology. - 1999. -Vol.34, N4. - P.285-294.

32.Hirano T., Akira S., Taga T. Biological and clinical aspects of interlleukin-6 //Immunology Today. - 1990. - Vol.11. - P.443-449.

33.Kharitonov SA, Yates D., Bames PJ Increased nitric oxide in exhaled air of normal human subjects with upper respiratory tract infections //Eur. Respir. NJ. - 1995. - Vol.8. - P.295-297.

34.Kiehl MG, Ostermann H., Thomas M., Muller C. et al. Inflammatory mediators in bronchoalveolar lavage fluid and plasma in leukocytopenic patients with septic shock-induced acute respiratory distress syndrome //Crit. Care Med. - N1998. - Vol.26, N7. - P.1194-1199.

35.Kitamura S., Suzuki N, Shibuya Y. Role of the chemical mediators and cytokines in the lung //Nippon Naika Gakkai Zasshi. - 1992. - Vol.81, N6. - NP.873-878.

36.Kobayashi A., Hashimoto S., Kooguchi K. et al. Expression of inducible nitric oxide synthase and inflammatory cytokines in alveolar macrophages of ARDS following sepsisi //Chest. - 1998 - Vol.113, N6. - P.1632-1639.

37.Kooy NW, Royall JA, Ye YZ et al Evidence for in vivo peroxynitrite production in human acute lung injury //Amer. J. Respirat and Crit. Care Med. - N1995. - Vol. 151, N4. - P.1250-1254.

38.Kradin R., Bloch k., Anand A. Nitric oxide (NO) secretion by alveolar macrophages (AM) is effectively inhibited by anticellular adhesion molecule (ICAM) -1 //Europ. Respirat. J. - 1996. - Vol.9, Suppl. 23. - P.14 s, 0184.

39.Kristof AS, Goldberg P., Laubach V. et al. Role of inducible nitric oxide synthase in endotoxin-induced acute lung injury //Amer. J. Respir. Crit. Care Med. - 1998. - Vol.158, N6. - P.1883-1889.

40.Levine SJBronchial epithelial cell-cytokine interactions in airway inflammation //J. Investig.Med. - 1995. - Vol.43, N3. - P.241-249.

41.Lo CJ, Fu M., Cryer HG Interleukin 10 inhibits alveolar macrophage production of inflammatory mediators involved in adult respiratory distress syndrome //J. Surg. Res. - 1998. - Vol.79, N2. - P.179-184

42.Mallick AA, Ishizeka A., Stephens KE Multiple organ damage caused by tumor necrosis factor and prevented by prior neutrophil depletion //Chest. - N1989. - Vol. 95, N5. - P.1114-1120.

43.Martin TR Lung cytokines and ARDS: Roger S. Mitchell Lecture //Chest. N-1999. - Vol.116 (1 Suppl). - S.2-8.

44.Meldrum DR, Shames BD, Meng XZ et al. Nitric oxide down regulates lung macrohpage inflammatory cytokine production //Annals of Thoracic Surgery. - N1998. - Vol.66, N2. - P.313-317.

45.Meyer M., Pahl HL, Baeuerlr PA Regulation of the transcription factors NF-kappa B and AP-1 by redox changes //Chem. Biol. Interact. -1994. - Vol.94. - NP.91-100.

46.Miller EJ, Coden AB, Matthay MA Increased Interleikin-8 concentration in pulmonary-edema fluid of patients with Acute Respiratory-Distress Syndrome. - NCrit. Care Med. - 1996. - Vol.24, N9 - P.1448-1454.

47. Moine P. NF-kappaB regulatory mechanisms in alveolar macrophages from patients with acute respiratory distress syndrome //Shock. - 2000 Vol.13, N2. - NP.85-91.

48. Moncada S., Palmer RMJ, Higgs A. Nitric oxide: Physiology, pathophysiology and pharmacology //Pharmacol. Rev. - 1991. - Vol.43. - NP.109-142.

49.Nathan CT, Hibbs JB Jr. Role of nitric oxide synthesis in macrophage antimicrobial activity //Curr. Opin. Immunol. - 1991. - Vol.3. - P.65-70.

50.Petty TL The adult respiratory distress syndrome: consensus, definitions and future directions //Crit. Care Med. - 1996. - Vol.24, N4. - P.555-556.

51.Robbins RA, Sisson JH, Springall DR et al. Human lung mononuclear cell induce nitric oxide synthase in murine airway epithelial cells in vitro: Role of TNF-alpha and IL-1 beta //Amer. J. Respirat. Crit. Care Med. - 1997. - Vol.155, N1. - P.268-273.

52.Sachden V., Joshi PC, Murray T. et al. Expression of inducible nitric oxide synthase in human lungs //J. Invest. Surg. - 1997. -Vol.10, N5. - P.315-318. N

53.Schutte H., lohmeyer J., Rosseau s et al. Bronchoalveolar and systematic Cytokin Profiler in patients with ARDS //Europ.Respirat. J. - 1996. - Vol.9, n9 /- P.1858-1867.

54.Shanley TP, Warnes RL, Ward PA The role of cytokines and adhesion molecules in the development of inflammatory injury //Mol. Med. Today. - 1995. N-Vol.1, N1. - P.40-45.

55.Shoumaker WC, Appel PL, Klam HB Role of oxygen debt in development of organ failure, sepsis and death in high risk surgical patients //Chest. - 1992. N-Vol.102. - P.208-215.

56.Taguchi M., Sampath D., Koga T. et al. Patterns for RANTES secretion and ICAM-1 expression mediate transepithelial T cell traffic based on analysis in vitro and in vivo //J. Exp.Med. - 1998. - Vol.187. - P.1927-1940.

57. Tavaf-Motamen H., Miner TJ, Starnes BW et al. Nitric oxide mediates acute injury by modulation of inflammation //J. Surg Res. - 1998. - Vol.78, N 2. - P.137-142.

58.Ward NS Interleukin-6 protection in hyperoxic lung injury //Chest. - 1999. N-Vol.116 (1 Suppl). - S.26.

59.Warner RL, Paine R., Christensen PJ Lung sources and cytokine requirements for vivo expression of inducible nitric oxide synthase //Amer. J. NRespirat. Cell. Mol. Biol. - 1995. - Vol.12, N6. - P.649-661.

60.Weinberger B. Nitric oxide in the lung: therapeutic and cellular mechanisms of action //Pharmacol. Ther. - 1999. - Vol.84, N3. - P.401-411.

61.Xie QW, Kashiwarbara Y., Nathan c. Role of transcription factor NFkB in induction of nitric oxide synthase //J. Biol. Chem. - 1994. - Vol.269. - NP.4705-4708.

62.Yamada T., Yukioka H., Hayashi M. et al. Effects of inhaled nitric oxide on platelet - activating factor-induced pulmonary hypertention in dogs //Acta Anesth. Csandin. - 1998. - Vol.42, N3. - P.358-368.

63.Yamamoto T., Ebe Y., Hasegawa G. et al. Expression of scavenger receptor class A and CD14 in lipopolysaccharide-induced lung injury //Pathol. Int. - N1999. - Vol.49, N11. - P.983-992.

64.Yokoi K., Mukaida N., Harada A. Prevention of endotoxemia-induced acute respiratory distress syndrome-like lung injury in rabbits by a monoclonal antibody to IL-8 //Lab. Invest. - 1997. -Vol.76, N3. - P.375-384.

Істочнік інформації: http: //www.anaesthesia.ru/

Стаття опублікована на сайті http://www.rusmg.ru


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-08-12 02:24:47

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-08-11 18:54:04

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-08-11 20:04:52

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-08-11 08:31:03

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-08-11 10:09:55

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-08-11 21:03:51

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-08-11 23:45:05

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-08-11 22:04:25

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-08-11 19:13:12

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-08-11 08:31:05

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-08-10 22:55:10

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-08-11 17:49:06

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-08-10 22:55:15

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-08-11 23:34:15

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-08-12 00:59:21

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-08-10 22:55:28

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-08-11 22:19:56

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-08-10 22:55:31

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-08-12 01:55:09

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-08-11 10:59:11