Про деякі особливості протиправних дій жінок з алкогольною залежністю

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій.

Про деякі особливості протиправних дій жінок з алкогольною залежністю

А. А. Кирпиченко
Вітебський державний медичний університет


Several aspects of alcohol abuse women `s criminal activity
AA Kirpichenko


Серед численних клінічних ознак алкогольної залежності основним і важко виліковні синдромом є патологічний потяг до спиртовмісних речовин, особливо у жінок. Оцінка синдрому патологічного потягу на різних етапах перебігу цього прогредієнтному процесу має величезне значення не тільки для аналізу клінічної картини захворювання, успішного лікування, прогнозу та профілактики, але і для визначення можливих варіантів асоціальних дій пацієнток [3].

За даними Т.Б. Дмитрієвої зі співавт., Кримінальна активність чоловіків швидко знижується після 30 років, у жінок зниження йде повільніше [2]. Співвідношення чоловічої та жіночої злочинності з віком зменшується по-різному. У Велико- британії велика кількість жінок скоює злочини в старших вікових групах. Аналогічна тенденція виявлена в США. У Нідерландах також відзначаються випадки притягнення до кримінальної відповідальності жінок у віці 45-55 років за дрібні крадіжки з метою нагодувати своїх дітей [5].

Жінки у віці 40-55 років, здійснюючи правопорушення, часто виявляють схильність до зловживання алкоголем. У них спостерігаються зруйновані шлюби, немає постійної роботи. Нерідко ці жінки самотні, з відсутністю почуття безпеки, з вираженим аддіктівним поведінкою. Отже, жінки старшого віку з алкогольною залежністю становлять певну соціальну групу, яка здійснює протиправні дії і потребує активної психіатричної та наркологічної допомоги.

Обстежено 365 осіб, які страждають алкогольною залежністю, - 85 чоловіків і 280 жінок.

В роботі застосовувались клінічний метод, соціально-психологічні дослідження, метод автобіо-графічного анкетування. Відомості про випробовуваних збиралися за уніфікованою схемою, що включає анамнестичні дані про життя і хвороби, питання про формування особистості, перелік перенесених і наявних захворювань, а також питання про спадковість.Крім цього, ретельно вивчалися алкогольний та соціальний анамнезі, в тому числі житлово-побутові умови, матеріальне забезпечення та рівень професійних навичок. Відомості отримували від самих випробовуваних, їх родичів, а також, по можливості, з місця роботи. За всіма пацієнтами проводилося клінічне спостереження.

Мета даного дослідження - вивчення і оцінка правопорушень жінок з алкогольною залежністю, що здійснюються ними в процесі розвитку захворювання як під впливом алкогольної інтоксикації, так і у зв'язку зі зміною клінічної картини і з особливостями психічних порушень у преморбіде.

Всі обстежені жінки (280 чол.) поділялися на три групи. Перша група - соціально адаптовані, які не вступали в серйозні конфлікти з суспільством (88 чол.). У них спостерігалося повільне формування алкогольної залежності з легким зміною морально-етичних та інтелектуально-мнестичних якостей. Проф. Альтшуллер вказує в даному випадку на так зване «телескопічне» перебіг захворювання [3].Патологічна залежність від алкоголю у цих пацієнток розвивається значно пізніше, ніж у чоловіків та інших досліджуваних жінок. У даному випадку пацієнтки намагалися приховати зловживання алкоголем. Вони тривалий час переживали з'являється патологічну залежність від спиртовмісних речовин (частіше вина). У них спостерігалася найлегша ступінь анозогнозіі по М.М.Кабанову [4]. За лікуванням до лікарів-наркологів жінки зверталися або самостійно (рідше), або під впливом членів сім'ї. Приводом для залучення в лікувальний процес були періодичні прогули, звільнення, нещасні випадки на роботі.

Другу групу склали пацієнтки з вираженим асоціальною поведінкою (52 чол.). Ці жінки неодноразово змушені були міняти місце роботи, звільнялися за статтею, поступово знижувалася кваліфікація їх праці, вони затримувалися працівниками міліції. 33% жінок страждали різними венеричними захворюваннями, алкогольним гепатоз, кардіоміопатія, полінейропатії. Характерним для жінок даної групи було заперечення власної хвороби. У стаціонар вони госпіталізувалися фактично по клопотанням і наполяганням адміністрації, товаришів по службі і на вимогу міліції.

Третя група випробовуваних виявилася найбільш складною для проведення клінічного аналізу і по-наступного лікування. До неї віднесені особи, схильні до різних правопорушень. Вони були розділені на дві підгрупи. До першої увійшли пацієнтки зі схильністю до фізичної агресії (54 чол.), У другу - особи з вербальної агресією (65 чол.) 1. У першу підгрупу включені жінки, чинили опір працівникам міліції, що доставлялися в медичний витверезник, притягалися до кримінальної відповідальності, а також позбавлені батьківських прав. У другій підгрупі жінки не були схильні до фізичних правопорушень, вони намагалися очорнити своїх уявних недоброзичливців.

У таблиці представлена характеристика соціального статусу обстежуваних жінок у порівнянні даними пацієнтів-чоловіків. Наведені відомості показують як подібність двох досліджуваних груп пацієнтів за деякими параметрами, так і їх значну відмінність. Зокрема, у жінок розвиток алкогольної залежності спостерігається значно пізніше (за віком). Так, у чоловіків до 30 років залежність діагностована в 17,65% випадків, у жінок - в 12,14%, в той же час у віці від 41 до 50 років, від 51 року і старше алкогольна залежність спостерігалася переважно у жінок (у чоловіків - 17,65% і 50,58% випадків, у жінок - 37,50% і 17,86%). Рівень освіти чоловіків і жінок був однаковим; найчастіше особи з алкогольною залежністю мали середню та середню спеціальну освіта (70,59% чоловіків і 73,21% жінок). Чоловіки були в більшості випадків розведені (45,88% проти 25,36% жінок). У цілому сімейний стан у жінок було більш стабільним. З одного і більше дітей мали 82,86% жінок і 67,06% чоловіків. Більшість пацієнтів, як чоловіків, так і жінок, були жителями міст (91,76% і 91,79% відповідно). Жителі села складали трохи більше 8%, що може свідчити про відсутність працездатного населення на селі. Більшість жінок не працювали або більше трьох разів змінювали місце роботи.

Правопорушення жінок, які страждають алкогольною залежністю, значно відрізнялися від таких у чоловіків. Так, вбивства та нанесення тяжких тілесних пошкоджень у чоловіків відзначалися в 3,53% випадків, у жінок - в 2,34% випадків.Для жіночого контингенту не були характерні бійки, хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень (23,5% - у чоловіків, 2,92% - у жінок), а також грабежі і розбій (0,58% - у жінок , 7,06% - у чоловіків). Значно переважає частка жінок за кількістю скандалів, погроз фізичної розправи (20,47% проти 9,41% у чоловіків), а також увольненій0 з роботи за пияцтво і прогули (18,13% і 9,41% відповідно). Слід зазначити, що скандали з загрозою фізичної розправи належать переважно до вербальної агресії, так як вони не супроводжуються нанесенням реального фізичної шкоди. А звільнення жінок з роботи за пияцтво і прогули свідчать про те, що суспільство не сприймає осіб жіночої статі з алкогольною залежністю. У зв'язку з цим виникає серйозне питання про організацію реабілітаційних центрів, в першу чергу для жінок з алкогольною залежністю, що не мають роботи. Крім перерахованих правопорушень у жінок мали місце розтрати, крадіжки, шахрайство, незаконне заняття комерційною діяльністю та ін (55,56% - у жінок і 47,06% - у чоловіків).

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

1. Соціально адаптовані жінки тривалий час не звертаються за медичною допомогою і направляються на лікування частіше під впливом родичів або знайомих. Залежність у них виникає поволі, порівняно пізно (у 45-55 років) і прогресує повільно.

2. Жінки з асоціальною поведінкою виявляють стійкі ознаки алкогольної залежності, залучаються до стаціонарного лікування під впливом погрози звільнення або за наполяганням органів МВС. Наявна у них анозогнозія негативно позначається на результатах лікування. Жінки з асоціальною (протиправним) поведінкою захворювали у віці 40-45 років і частіше скоювали злочину саме у цьому віці. Їх агресивна поведінка, як правило, носило вербальний характер і зазвичай не супроводжувалося фізичним впливом.

3. Жінки з агресивними тенденціями часто залучаються до відповідальності органами міліції, неодноразово судимі, не влаштовані у сім'ї, деякі позбавлені батьківських прав. У стаціонар надходили за наполяганням сусідів чи органів міліції, лікування приймали в протягом декількох днів до купірування абстинентних явищ, після чого виписувалися за власним бажанням без ремісії.

4. Щодо високий відсоток жінок, звільнених з роботи за пияцтво та прогули, що говорить про необхідність створення реабілітаційних центрів з наданням непрацюючим жінкам умов для праці, де одночасно проводилося б профілактичне (що підтримує) лікування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Берон Р., Річардсон Д. Агресія. - СПб.: Пітер, 1997. - 330 с.

2. Дмитрієва Т.Б., Іммерман К.Л., Качаєва М.А., Ромасенко Л.В. Кримінальна агресія жінок з психічними розладами. - М., 1998. - 272 с.

3. Лекції по наркології /Изд. 2-е, перероб. і розширений.; Під ред. чл.-кор.РАМН, проф. М.М. Іванця. - М.: Нолідж, 2000. - 448 с.

4. Особливості психотерапії та реабілітації жінок, хворих на алкоголізм: Метод. рекомендації /За ред. М.М. Кабанова. - М., 1987. - 31 с.

5. Gibbens TCN, Ahrenfeldt KYH //Tavistock Publications. - London, 1966.

Стаття опублікована в журналі Медичні новини


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-07-03 13:05:45

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-07-03 12:01:20

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-07-03 12:00:48

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-07-03 12:26:08

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-07-03 12:45:35

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-07-03 11:46:44

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-07-02 13:31:48

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-07-03 11:47:55

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-07-03 10:43:01

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-07-03 11:54:21

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-07-03 12:39:55

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-07-03 13:06:56

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-07-03 07:52:13

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-07-03 07:44:46

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-07-03 07:49:46

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-07-03 13:32:59

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-07-03 11:50:51

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-07-03 11:47:18

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-07-03 08:23:38

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-07-03 11:59:02