Небулізірованний будесонід (суспензія Пульмікорт) при важкому загостренні ХОЗЛ

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій.

Небулізірованний будесонід (суспензія Пульмікорт) при тяжелом загостренні ХОЗЛ

С.М. Авдєєв, О.А. Суточнікова, А.С. Бєлевський, А.Г. NЧучалін
НДІ пульмонології МЗ РФ

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) є однією з провідних причин захворюваності та смертності. Основною причиною звернення больних ХОЗЛ за медичною допомогою є розвиток загострень захворювання, которие часто вимагають не тільки призначення додаткової терапії, а й госпіталізаціі.

 Атмосфера Згідно GOLD (2001), традиційними компонентами терапії обостренія ХОЗЛ є бронхолитики, антибіотики та киснева терапія [1]. У несколькіх рандомізованих контрольованих дослідженнях, проведених протягом последнего десятиліття, отримані докази позитивної ролі глюкокортікостероідов (ГКС) при загостренні ХОЗЛ: системні ГКС здатні дополнітельно покращувати функціональні показники, знижувати ризик 'невдач' терапії і скорочувати тривалість перебування хворих у стаціонарі [2-4].

Однак існують певні побоювання при призначенні системних ГКС хворим ХОЗЛ: серед них дуже велика частка людей похилого віку із супутніми заболеваніямі (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба), поетому терапія ГКС навіть протягом короткого терміну може призвести до розвитку серьезних побічних ефектів [2, 5].

Альтернативою системним ГКС при загостренні ХОЗЛ можуть бути небулізірованние стероїди, які володіють безпечним клінічним профілем.

Метою цього дослідження було вивчення клінічної еффектівності і безпеки небулізірованного будесоніду (Пульмікорт суспензія) прі загостренні ХОЗЛ.

Матеріал і методи

Пацієнти

У дослідження були включені 47 хворих на ХОЗЛ (діагноз подтвержден даними анамнезу, клінічної картини, рентгенологічними і функціональнимі методами діагностики згідно GOLD [1]). Всі пацієнти відповідали крітеріям загострення ХОЗЛ [6]: посилення задишки, збільшення кількості мокротиння, увеліченіе ступеня 'гнойності' мокротиння і відповідали наступним критеріям: возраст> 45 років; анамнез паління> 20 пачек_лет; обсяг форсованого видиху за 1 с (ОФВ1) <50% належних значень.

З дослідження виключалися хворі:

  • з наявністю в анамнезі бронхіальної астми, атопії, алергічного риніту;

  • брали системні стероїди протягом останнього місяця;

  • з пневмонією, застійною серцевою недостатністю, раком легкого, тромбоемболією гілок легеневої артерії;

  • не здатні правильно виконати дихальний маневр при тестуванні функції зовнішнього дихання (ФЗД);

  • потребували респіраторної підтримки (наявність ознак гноблення свідомості, нестабільною гемодинаміки, стомлення дихальної мускулатури; виражені зміни газового складу артеріальної крові, респіраторний ацидоз з рН <7,3).

Від усіх хворих було отримано інформовану згоду на участіе в даному дослідженні.

Протокол дослідження

Дослідження було проспективному, рандомізованим, сліпим, плацебоконтроліруемим. Рандомізація хворих проводилася протягом перших 12 год від момента госпіталізації. Хворі були випадковим чином (непрозорі запечатанние конверти) розділені на 2 групи:

1) терапія Пульмікорт (інгаляційно через небулайзер по 2 мг 2 раза на добу);

2) терапія плацебо (інгаляційно через небулайзер фізіологіческій розчин 2 рази на добу).

Тривалість терапії становила 10 днів.

Інгаляція активного препарату і плацебо проводилася за допомогою небулайзера 'Pari LC Plus' (Pari GmbH, Німеччина) і компресора 'Pulmo_Aid' (DeVilbiss, США) (фіксований повітряний потік 6 л /хв) до повного осушення камери небулайзера.

Допустима супутня терапія включала: інгаляційні сімпатоміметікі і антихолінергічні препарати, антибіотики, кисень, препарати теофіліну.

Оригінальні дослідження

У ході дослідження проводилася оцінка клінічних показників, включая диспное (щодня), параметрів ФЗД (початково, на 2-й, 4-й, 7-й і 10-й дні дослідження), газового складу артеріальної крові та електролітів (початково, на 2-й, 7-й і 10-й дні дослідження ), побічних ефектів терапії (щоденно). NПосле завершення курсу терапії протягом наступних 2 міс проводився моніторинг рецідівов загострення ХОЗЛ (звернення за медичною допомогою до лікаря поліклініки або повторна госпіталізація в стаціонар).

Методи дослідження

Оцінка функції зовнішнього дихання.

Газовий аналіз артеріальної крові та аналіз електролітів артеріальной крові.

Клінічне дослідження: оцінка диспное, частоти дихальних двіженій (ЧДД), частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ).

Оцінка суб'єктивного рівня диспное (візуальна аналогова шкала).

Результати

Протягом 10 міс (червень 2001 р. - квітень 2002 р.) у дослідження билі включені 47 хворих із загостренням ХОЗЛ, які відповідають критеріям включення в протокол (група I: терапія Пульмікорт, n = 24; група II: терапія плацебо, n = 23). Однак до завершення 10_дневного терміну терапії з першої групи вибуло 3 хворих (1 хворий - через наростання гострої дихальної недостатності, потребовавшей респіраторної підтримки, 1 хворий відмовився від продовження терапіі, 1 хворий передчасно виписався з стаціонару) і з другої групи вибило 2 хворих (1 хворий переведений у відділення інтенсивної терапії, 1 хворий отказался від продовження інгаляційної терапії).

Таким чином, в остаточний аналіз були включені дані 42 больних (за 21 хворому у кожній групі).

За своїм вихідним клінічним, демографічними і функціональним показателям сформовані групи практично не відрізнялися один від одного (табл. 1, для всіх показників р> ; 0,05). В основному хворі мали важку форму ХОЗЛ, і загострення захворювання супроводжувалося помірною гипоксемией і гіперкапнією.

Таблиця 1. Характеристики пацієнтів в групах

Таблиця 2. Функціональні показники і газовий склад артеріальной крові

Динаміка параметрів ФЗД

Протягом часу дослідження в обох групах хворих отмечалось збільшення показників ОФВ1 і форсованої життєвої ємності легень (ФЖЕЛ) - табл. 2. Проте приріст даних параметрів виявився більш значимим у больних, інгаліровавшіх Пульмікорт (середній приріст ОФВ1 в порівнянні з вихідним соответственно на 2-й, 4-й, 7-й і 10-й день - 115, 150, 171 і 257 мл, для всіх р <0,001; середній приріст ФЖЕЛ - 118, 171, 206 і 363 мл, для всіх р <0,05) по сравненію з хворими, які одержували плацебо (середній приріст ОФВ1 - 53, 64, 112 і 139 мл, для всіх р <0,01; середній приріст ФЖЕЛ - 99, 143, 172 та 232 мл, для всех р <0,01).

При міжгруповий порівнянні (ANOVA) функціональних показників било виявлено статистично значущих відмінностей як за показником ОФВ1, так і по ФЖЕЛ (табл. 2, рис. 1), причому найбільші відмінності між групами визначалися на 10-й день терапії.

Динаміка газового складу артеріальної крові

Показники газового складу артеріальної крові покращали в обеіх групах. Динаміка зниження РаСО2 виявилася схожої в обох групах (р> 0, 05, табл. 2).

Більш швидкий приріст РаО2 спостерігався у хворих групи Пульмікорта (середній приріст РаО2 в порівнянні з вихідним у 2-й, 7-й і 10-й день відповідно : 1,8-2,3-5,1 мм рт. ст., для всіх р <<0,01), в той час Як у групі плацебо зміна РаО2 відбувалося з меншою швидкістю (середній прірост РаО2 відповідно на 1,2-2,4-2,6 мм рт. ст., для всіх р <0,01). При межгрупповом порівнянні (ANOVA) газометріческіх показників статистично значімих відмінностей виявлено не було.

Динаміка клінічних показників

У ході терапії в обох групах спостерігалося зменшення тахіпное (у групі Пульмікорт - від 24,7 ± 3,4 до 19,6 ± 1,9 хв-1, р <0,001; у групі плацебо - від 24,5 ± 3,8 до 20,1 ± ± 2,2 хв-1, р <0,001), а також тахікардії (в группе Пульмікорт - від 102 ± 8 до 85 ± 6 хв -1, р <0,00133; у групі плацебо - NОТ 107 ± 10 до 88 ± ± 9 хв-1, р <0,001), однак відмінностей між групами обнаружено не було.

При аналізі динаміки диспное було виявлено зменшення його вираженності до кінця періоду терапії на 49% у хворих, інгаліровавшіх Пульмікорт, і на 40% - у пацієнтів, які отримували плацебо. Однак, незважаючи насходную динаміку цього показника в обох групах, більш швидке зменшення діспное спостерігалося в групі Пульмікорт, причому різниця в оцінці диспное по візуальной аналоговою шкалою виявилося статистично достовірним на 2-й день терапіі (р = 0,037) (рис. 2).

Рис. 1. Середній приріст ОФВ1 протягом періоду ісследованія.

Рис. 2. Динаміка диспное за візуальною аналоговою шкалою.

Побічні ефекти терапії і рецидиви загострення ХОЗЛ

У групі Пульмікорт спостерігалися: гіперглікемія (3 випадки), сухость у роті (2), охриплість голосу (1), кашель (1); у групі плацебо - кашель (2), а також по 1 випадку гіперглікемії, почуття роздратування в горлі і сухості в рту.

Інформація про рецидиви загострення ХОЗЛ була отримана у 18 больних групи Пульмікорт і 16 хворих групи плацебо. Кількість рецидивів було достоверно нижче у хворих, які отримували інгаляційний Пульмікорт (4 пацієнти), по сравненію з хворими, що приймали плацебо (8 пацієнтів), р = 0,049).

Висновки

  • Терапія небулізірованним будесонід протягом 10 днів достовірно прискорює дозвіл загострення ХОЗЛ.

  • Терапія небулізірованним будесонід у хворих із загостренням ХОЗЛ призводить до поліпшення об'єктивних (параметри ФЗД, оксигенація крові) і суб'єктивних (диспное) показників.

  • Терапія небулізірованним будесонід знижує число рецидивів загострень у хворих на ХОЗЛ.

  • Терапія небулізірованним будесонід у хворих із загостренням ХОЗЛ безпечна і не відрізняється від плацебо за частотою розвитку побічних ефектів.

Список літератури

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). NGlobal strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI /WHO workshop report. Publication Number 2701, April 2001.

2. Niewoehner DE et al. //N. Engl. J. Med. 1999. V. 340. P. N1941.

3. Davies L. et al. //Lancet. 1999. V. 354. P. 456.

4. Sayiner A. et al. //Chest. 2001. V. 119. P. 726.

5. Similowski T. //Www.srlf.org.

6. Anthonisen NR et al. //Ann. Intern. Med. 1987. V. 106. P. N196.


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-07-05 09:24:19

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-07-05 00:05:07

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-07-04 22:37:06

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-07-05 11:37:48

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-07-04 17:31:46

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-07-04 00:34:15

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-07-05 02:37:51

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-07-05 11:35:52

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-07-05 11:37:54

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-07-03 18:25:20

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-07-05 10:29:57

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-07-03 18:25:19

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-07-03 18:25:34

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-07-04 00:17:36

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-07-05 12:29:23

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-07-03 13:32:59

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-07-03 13:34:07

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-07-03 18:24:09

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-07-03 08:23:38

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-07-04 08:05:09